Roheaudit

Dagöplast AS-is 2023. aastal läbi viidavat roheauditit aitab rahastada Euroopa Liit taasterahastu NextGenerationEU vahenditest summas 9 030 eurot.

Roheauditi läbiviimise eesmärgiks on selgitada välja ettevõtte hetke rohevõimekus ning avastada ja juurutada mõjusaid viise tootmise toimepidevuse tagamiseks suunaga kestlikule arengule.

Roheauditi tulemusel valminud teekaart sisaldab:

1) organisatsiooni rohevõimekuse kaardistust, mis koosneb äristrateegia, juhtimissüsteemi, tootearenduse ja -disainijuhtimise praktikate ja muude ringmajanduse põhimõtete edukaks integreerimiseks vajaminevate aspektide kirjeldusest ning ettepanekuid rohevõimekuse tõstmiseks;
2) ärimudeli ringsuse, selle kasvupotentsiaali ning äritegevuse kestlikumate alternatiivide analüüsi koos ettepanekutega kliimaneutraalsust hoogustavate praktikate kasutuselevõtuks ja üleminekuks madala süsinikuga majandusele;
3) hinnangut punktides 1 ja 2 välja pakutud kestlikku arengut toetavate arendustegevuste prioriteetsusele, mis on piisava täpsusastmega sisendiks edasiste arendustegevuste planeerimiseks ja hinnastamiseks;
4) arendustegevuste kestust, järjestatust ja kahe aasta tegevuskava